WZORY PISM

Należy pamiętać, że poniższe wzory są jedynie przykładami. Szczególnie w wypadkach, gdzie w piśmie powinna znaleźć się własna argumentacja, nie należy ich przepisywać słowo w słowo. Każde pismo poza właściwą treścią powinno zawierać takie informacje jak: data i miejsce napisania, imię, nazwisko, adres zamieszkania (zameldowania i ewentualnie korespondencji), numer PESEL, datę i miejsce Twojego urodzenia, określenie do kogo kierowane jest pismo, oraz na końcu własnoręczny podpis.

WZORY PODAŃ O SŁUŻBĘ ZASTĘPCZĄ | ODWOŁANIA DO ORGANÓW WYŻSZEJ INSTANCJI PODCZAS PROCEDURY PRZYZNAWANIA SŁUŻBY ZASTĘPCZEJ | WZORY INNYCH PRZYDATNYCH WNIOSKÓW I ODWOŁAŃ | WZORY PISM W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ODROCZENIA | WNIOSKI I ODWOŁANIA W POSTĘPOWANIU USTALAJĄCYM KATEGORIĘ ZDROWIA

WZORY PODAŃ O SŁUŻBĘ ZASTĘPCZĄ

Poniżej podane są przykładowe motywacje, ale oczywiście należy wpisać własne

Przykład 1

Do: Komisja Wojewódzka do Spraw Służby Zastępczej
Za pośrednictwem: Wojskowa Komenda Uzupełnień ul. ...

WNIOSEK O SKIEROWANIE DO ODBYCIA SŁUŻBY ZASTĘPCZEJ

Na podstawie art. 85 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. oraz art. 11 ustawy o służbie zastępczej z 2003 r w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania zwracam się z wnioskiem o przeznaczenie mnie do służby zastępczej.

UZASADNIENIE
Wyznawane przeze mnie zasady moralne, a w szczególności: szacunek dla życia oraz godności ludzkiej i wolności, uniemożliwiają mi podporządkowanie się zasadom służby wojskowej.
Rodzice wychowywali mnie, wpajając poszanowanie dla najwyższych wartości, takich jak życie ludzkie, wolność i godność. W myśl zasad moralnych, które wyznaję, nic nie usprawiedliwia zamachu na wyżej wymienione wartości.
Nie mogę i nie chcę nosić (ani się posługiwać) jakąkolwiek bronią. Podkreślam, iż wyrzekam się przemocy i agresji oraz że nigdy nie dokonam zamachu na życie drugiego człowieka.
W swoim dotychczasowym życiu nigdy nie naruszyłem żadnej z wyznawanych przeze mnie zasad.
Wskazując na powyższe, wnoszę jak we wstępie.

Przykład 2

Działając na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z uwagi na wyznawane zasady moralne zwracam się z uprzejmą prośbą o skierowanie mnie do odbycia służby zastępczej.

UZASADNIENIE
Wyznawane przeze mnie zasady moralne, a w szczególności: szacunek dla życia oraz godności ludzkiej i wolności uniemożliwiają mi podporządkowanie się zasadom służby wojskowej. Rodzice wychowywali mnie, wpajając poszanowanie dla najwyższych wartości, takich jak życie ludzkie, wolność i godność. W myśl zasad moralnych, które wyznaję, nic nie usprawiedliwia zamachu na wyżej wymienione wartości.
Nie mogę i nie chcę nosić (ani się posługiwać) jakąkolwiek bronią. Podkreślam, iż wyrzekam się przemocy i agresji oraz że nigdy nie dokonam zamachu na życie drugiego człowieka.
W swoim dotychczasowym życiu nigdy nie naruszyłem żadnej z wyznawanych przeze mnie zasad.
Wskazując na powyższe, wnoszę jak we wstępie.

Przykład 3

Na podstawie art. 85 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. oraz art. 11 ustawy o służbie zastępczej z 2003 r. zwracam się z wnioskiem o przeznaczenie mnie do służby zastępczej.
Wyznawane przeze mnie i odzwierciedlone w moim postępowaniu zasady moralne nie pozwalają mi na pełnienie służby wojskowej...
Jako pacyfista osoba kierująca się w swoim życiu zasadami niestosowania przemocy i poszanowania każdego człowieka, uważam, że przemoc nie może być we współczesnym świecie metodą rozwiązywania konfliktów, gdyż prowadzi ona do cierpień i śmierci tysięcy istnień ludzkich oraz potężnych zniszczeń, tak jak to np. miało miejsce podczas konfliktu w b. Jugosławii...
Tym samym, odmawiając pełnienia zasadniczej służby wojskowej, nie chce się przyczyniać do takiego stanu rzeczy...
Sumienie nie pozwala mi na dokonywanie takich czynności jak uczenia się strzelania czy celowania do tarczy z wizerunkiem człowieka, co ma celu nauczenie się sposobów zabijania...
Uważam, że jedynie pokojowe rozstrzyganie konfliktów, tolerancja dla innych poglądów i wzajemne zrozumienie mają sens i są dobrą alternatywą dla świata pełnego nienawiści i wojen...
Chciałbym jednocześnie dodać, że wniosek mój nie ma na celu uchylenia się od obowiązku na rzecz społeczeństwa, a jedynie chęcią jego spełnienia w formie zgodnej z moimi poglądami. Zatem zgłaszam gotowością odbycia służby zastępczej.

Przykład 4

Na podstawie art. 85 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. oraz art. 11 ustawy o służbie zastępczej z 2003 r. zwracam się z wnioskiem o przeznaczenie mnie do służby zastępczej.

Prośbę swą motywuję tym, iż zasady moralne, którymi kieruję się w życiu uniemożliwiają mi złożenie przysięgi wojskowej a co za tym idzie odbycie zasadniczej służby wojskowej. Podstawowymi i najważniejszymi wyznawanymi prze zemnie zasadami jest umiłowanie bliźniego oraz umiłowanie życia.
Umiłowanie bliźniego rozumiem jako postawę moralną polegającą na umiejętności przebaczania, poświęcenia życia dla drugiego człowieka oraz poświęcenie siebie dla dobra ludzkości. W miłości bliźniego upatruje swój cel jak i jedyną drogę dla ludzkości.
Umiłowanie życia rozumiem jako postawę moralną polegającą na zdolności współ odczuwania wobec ludzi i zwierząt oraz braniu za ich życie odpowiedzialności.
Owa postawa moralna obliguje mnie do wegetarianizmu. Wegetarianizm jest to rozumienie świata przyrody i ludzkości jako nierozerwalnej całości, umiłowanie wolności jednostki, odpowiedzialność za ludzkość i świat przyrody. Naturalną i oczywistą konsekwencją wegetarianizmu jest eliminacja z codziennego menu produktów pochodzenia zwierzęcego. Dowodem mojej postawy moralnej jest aktywna działalność w organizacjach ekologicznych takich jak..... Złożenie przysięgi wojskowej byłoby dla mnie ewidentną hipokryzją oraz źródłem konfliktu sumienia gdyż umiłowanie bliźniego jak i umiłowanie życia stoją w oczywistej sprzeczności z postawami moralnymi budowanymi przez Wojsko Polskie i zcentralizowana władza ... (wpisujesz aktualnie rządzących) z nie znanych i nie zrozumiałych przyczyn stoi na straży poglądu jakoby postawy moralne oraz umiejętność zabijania uczone w wojsku są dobrym gwarantem bezpieczeństwa polskiej państwowości. Moje poglądy nie pozwalają mi na myślenie takimi kategoriami. Nie zamierzam unikać odpowiedzialności związanej z powszechnym obowiązkiem obrony ojczyzny. Do obrony Ojczyzny w moim przypadku przyczynić się mogę jedynie poprzez pracę fizyczną zgodną z moimi kwalifikacjami.
Moje stanowisko zgodne jest z obowiązującym prawodawstwem oraz z art. 18 Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
Proszę, więc o skierowanie mnie do służby zastępczej.

Przykład 5

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie mi służby zastępczej na podstawie.....
Prośbę swą motywuje następującymi argumentami: Fundamentem mych przekonań jest pacyfizm i wiążące się z nim względy moralne i etyczne. Poprzez moją pacyfistyczną postawę propaguje pokój i potępiam stosowanie przemocy, szkolenie się w zabijaniu, wspomaganie instytucji powodujących wojny oraz wszystkie wojny bez względu na ich charakter. Patrząc na kraje rozwinięte kulturowo widzimy jak rządy o liberalnych poglądach likwidują przymusową służbę wojskową, jako relikt epoki totalitaryzmu, nieodłącznie związanej z faszyzmem i komunizmem. W dobie dzisiejszej światowej polityki międzypaństwowej, mającej charakter kosmopolityczny, fizyczne granice państw straciły jakikolwiek sens, a co za tym idzie umilitarnianie mieszkających w tych krajach ludzi. Jestem przekonany, że obecnie możliwe jest rozwiązywanie konfliktów drogą dyplomatyczną. Żadnej wojny nie można przekładać nad życie ludzkie, które jest dla mnie wartością najwyższą. Wojsko przygotowuje do wojny ucząc zabijania drugiego człowieka, a więc stanowi potencjalną przyczynę wojny. Moje uczestnictwo w czynnej służbie wojskowej i związane z tym posługiwanie się bronią, jako narzędziem służącym tylko do zabijania ludzi, uważam za popieranie niemoralnej moim zdaniem instytucji. Nie pozwala mi na to wyznawany przeze mnie system wartości. Nie zamierzam unikać odpowiedzialności...

ODWOŁANIA DO ORGANÓW WYŻSZEJ INSTANCJI PODCZAS PROCEDURY PRZYZNAWANIA SŁUŻBY ZASTĘPCZEJ

Uwaga! Przypominamy, że to są tylko wzory. Powinno się utrzymywać swoją dotychczasową argumentację dotyczącą swoich przekonań a przypadku skargi do WSA odnieść się do uzasadnienia Komisji.

Komisja ds. Służby Zastępczej
za pośrednictwem
Komisja Wojewódzka ds. Służby Zastępczej w....

Odwołujący: (dane)

Zaskarżane orzeczenie: Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej w..... w sprawie o... sygn. akt.....

ODWOŁANIE
od orzeczenia Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej w........ z dnia........ w sprawie o sygn. akt........ odmawiającego skierowania poborowego do służby zastępczej ze względu na wyznawane zasady moralne.
Działając na podstawie art. 127 k.p.a. w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej wnoszę odwołanie od orzeczenia Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej w........ z dnia........, zarzucając przedmiotowemu orzeczeniu:
1. Naruszenie treści art. 6 k.p.a. w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
2. Naruszenie zasady określonej w art. 7 k.p.a., polegające na nie wyjaśnieniu stanu faktycznego sprawy i przyjęciu jako podstawy rozstrzygnięcia przekonań członków Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej a nie poborowego.
3. Naruszenie zasady określonej w art. 8 k.p.a., polegające na celowym przeinaczaniu twierdzeń poborowego, podważające nie tylko zaufanie strony do Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej jako instytucji, ale również świadczące o braku elementarnego obiektywizmu podczas rozpatrywania wniosku poborowego.
4. Naruszenie treści art. 107 § 3 k.p.a. poprzez brak jakiegokolwiek uzasadnienia prawnego oraz zamieszczenie jedynie szczątkowego uzasadnienia faktycznego orzeczenia.
Wskazując na powyższe, wnoszę o uchylenie zaskarżonego orzeczenia w całości i zakwalifikowanie mnie do odbycia służby zastępczej.

Wystąpiłem do Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej w........ ze stosownym wnioskiem sporządzonym w trybie określonym w art. 11 Ustawy o Służbie Zastępczej, oświadczając, iż nie jestem w stanie podporządkować się zasadom służby wojskowej, takim chociażby jak bezwzględne służbowe podporządkowanie, konieczność wykonywania rozkazów, obowiązek noszenia munduru oraz broni.
Uważam, iż absolutnie żadna sytuacja nie uzasadnia oraz nie usprawiedliwia używania broni przeciwko innym ludziom.
Moim zdaniem każda wojna jest zbrodnią przeciwko ludzkości i podstawowym naturalnym prawom człowieka. Nie mogę, więc służyć w armii, która jako instytucja stanowi podstawowy element każdej wojny. Sądzę, iż noszenie broni, czyli narzędzia służącego tylko i wyłącznie do zabijania, jest sprzeczne z zasadami humanizmu i nie może zostać usprawiedliwione żadnymi, nawet najbardziej szczytnymi, ideami.
Zgodnie z treścią art. 1 ustawy o służbie zastępczej z dnia 28 listopada 2003 r. oraz obowiązującego przepisu art. 3 ust. 3 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, który stanowi, iż "ze względu na przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne obywatele mogą występować o przeznaczenie do służby zastępczej na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej" Pomimo tego Komisja Wojewódzka ds. Służby Zastępczej w........ przeprowadziła postępowanie, odmawiając zakwalifikowania mnie do służby zastępczej.
W trakcie postępowania naruszono normy art. 2 pkt 5 oraz art. 3 ust. 3 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Twierdzenie Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej w........, iż wyznawane przeze mnie zasady są używane hasłowo i egoistycznie, świadczy o tym, iż Komisja nie raczyła zachować nawet pozorów elementarnego obiektywizmu.
Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o umożliwienie mi odbycia służby zastępczej w trybie przewidzianym w ustawie o służbie zastępczej z dnia 28 listopada 2003 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie

Skarżący: ........... (dane)

Zaskarżono orzeczenie: orzeczenie Komisji ds. Służby Zastępczej z dnia.... ozn.... w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do odbycia służby zastępczej.

SKARGA
na orzeczenie Komisji ds. Służby Zastępczej z dnia.......... ozn........ odmawiające zakwalifikowania poborowego do odbycia służby zastępczej.

Działając na podstawie art. 3 par. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zaskarżam orzeczenie Komisji ds. Służby Zastępczej w........z dnia.......... ozn........ w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do odbycia służby zastępczej, zarzucając ww. orzeczeniu:
1. Naruszenie treści art. 6 k.p.a. w związku z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. służbie zastępczej, polegające na przyjęciu przez Komisję ds. Służby Zastępczej w.......... pozaustawowych kryteriów oceny wniosku o skierowanie do odbycia służby zastępczej.
2. Naruszenie treści art. 6 k.p.a. w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, polegające na przekroczeniu określonych przez ustawodawcę granic możliwości przeprowadzenia postępowania dowodowego w sprawie.
3. Naruszenie treści art. 7 i 8 k.p.a.
Wskazując na powyższe, wnoszę o stwierdzenie nieważności orzeczenia Komisji ds. Służby Zastępczej ze względu na wydanie go z rażącym naruszeniem prawa bądź uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi II instancji.
Równocześnie, działając na podstawie art. 61 par. 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wnoszę o wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania orzeczenia poprzez zawieszenie czynności powołania do odbywania zasadniczej służby wojskowej do czasu rozpatrzenia skargi.
Ponadto wnoszę o zasądzenie od Komisji ds. Służby Zastępczej na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE
Działając w oparciu o treść art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. służbie zastępczej wystąpiłem z wnioskiem o skierowanie do odbycia służby zastępczej.
W uzasadnieniu wniosku złożyłem oświadczenie określające treść wyznawanych przeze mnie zasad moralnych.
Komisja Wojewódzka ds. Służby Zastępczej w........ orzeczeniem z dnia..... ozn...... odmówiła zakwalifikowania mnie do odbycia służby zastępczej.
Od powyższego orzeczenia wniosłem odwołanie do Komisji ds. Służby Zastępczej, wskazując na bezzasadność rozstrzygnięcia organu I instancji.
W dniu....... Komisja ds. Służby Zastępczej wydała orzeczenie, ponownie odmawiając zakwalifikowania mnie do odbycia służby zastępczej.
Z treści uzasadnienia ww. orzeczenia wynika, iż zdaniem organu II instancji wyznawane przeze mnie zasady moralne nie są rzeczywiste i nie uniemożliwiają odbywania zasadniczej służby wojskowej.
Orzeczenie Komisji ds. Służby Zastępczej narusza treść art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. służbie zastępczej oraz art. 3 ust. 3 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
Zgodnie z treścią art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. służbie zastępczej "1.Poborowy, który został, na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczony do odbycia zasadniczej służby wojskowej albo przeszkolenia wojskowego może złożyć wniosek o przeznaczenie go do służby zastępczej. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien w szczególności zawierać: 1) oświadczenie o wyznawanych przekonaniach religijnych; 2) wskazanie w wyznawanej doktrynie religijnej podstawy wyłączającej możliwość odbywania służby wojskowej oraz wykazać rzeczywiste związki z wyznawaną doktryną religijną lub wskazać wyznawane zasady moralne, które pozostają w sprzeczności z obowiązkami żołnierza odbywającego służbę wojskową."
Tymczasem wbrew cytowanemu przepisowi zarówno organ I instancji, jak i organ odwoławczy zignorowały obowiązujące normy prawa i rozpatrzyły sprawę w oparciu o własny, pozaustawowy katalog kryteriów oceny wniosku.
Podczas prowadzonego postępowania naruszono także zasadę, określoną w art. 2 pkt. 5 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, przesłuchując wnioskodawcę o okoliczność wyznawanych zasad i przekonań.
Złożyłem wymagany art. 11 ustawy pisemny wniosek o skierowanie do odbycia służby zastępczej. Przedmiotowy wniosek spełniał wszelkie wymogi określone art. 11 ust.2 ustawy. Zgodnie z treścią art.11 ust.1 i 2 ustawy złożyłem stosowne (pisemne) oświadczenie w sprawie treści wyznawanych zasad moralnych i przekonań oraz wskazałem w nich podstawy wyłączające możliwość odbywania służby wojskowej oraz wykazałem, że pozostają one w sprzeczności z obowiązkami żołnierza odbywającego służbę wojskową. Spełniłem, więc wszystkie określone przez prawo wymogi do uzyskania kwalifikacji do odbycia służby zastępczej. Postępowanie kolejnych orzekających w sprawie organów opiera się wyłącznie na pozaustawowej samowoli i pozostaje w sprzeczności z wyżej cytowanymi przepisami. Pokazane przez Komisję Wojewódzką ds. Służby Zastępczej w........., a następnie Komisję ds. Służby Zastępczej ustalenia stanowią wyłącznie odzwierciedlenie osobistych poglądów członków komisji i nie mają nic wspólnego z obiektywnym gromadzeniem materiału dowodowego i jego rzetelną oceną.
Wskazując na powyższe, wnoszę jak we wstępie.

Załączniki:
1) 3 x kopia skargi
2) kserokopia orzeczenia Komisji ds. Służby Zastępczej.

WZORY INNYCH PRZYDATNYCH WNIOSKÓW I ODWOŁAŃ

Wzory pism podano na przykładach z procedury występowania o służbę zastępczą, mają one jednak zastosowanie także do innych wniosków. Każda decyzja urzędnika może zostać zaskarżona, a występując przed jakąkolwiek komisją można składać wszelakie wnioski. Skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, składamy według właściwości terytorialnej, czyli jeśli składamy skargę na decyzję organu lokalnego (np. Komisji Wojewódzkiej ds. sł. zast.) kierujemy skargę do sądu w naszym województwie. Natomiast jeśli skarga dotyczy decyzji organu centralnego (np. Komisji ds. sł. zast.) skarga idzie do sądu w Warszawie.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w.........

SKARGA
na naruszenie praworządności przez urzędnika Wojskowej Komendy Uzupełnień w.................
Działając na podstawie art. 227 k.p.a. w związku z art. 63 § 1 i § 4 k.p.a., wnoszę skargę na urzędnika Wojskowej Komendy Uzupełnień w........ (danych osobistych ww. nie znam), który to urzędnik w dniu... odmówił przyjęcia i potwierdzenia odbioru wniosku o skierowanie do odbycia służby zastępczej.
Załącznik:
1) wniosek o skierowanie do odbycia służby zastępczej

(miejscowość i data)

(imię i nazwisko)
syn: ..........
PESEL: ..........
zamieszkały: ..........

Komisja Wojewódzka ds. Służby Zastępczej w........

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DOWODU Z OPINII BIEGŁEGO PSYCHOLOGA
W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wniosku o skierowanie do odbycia służby zastępczej wnoszę o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego psychologa na okoliczność treści oraz intensywności wyznawanych przeze mnie przekonań religijnych i zasad moralnych w celu wykazania, iż ich treść uniemożliwia mi odbycie zasadniczej służby wojskowej.
(podpis)

(miejscowość i data)

(imię i nazwisko)
syn: ..........
PESEL: ..........
zamieszkały: ..........

PEŁNOMOCNICTWO
Działając na podstawie art. 33 §1 k.p.a., upoważniam...........................
(imię i nazwisko, adres) .................do występowania w moim imieniu
jako pełnomocnik przed............................................
w sprawie................................................................
(czytelny podpis)

(miejscowość i data)

(imię i nazwisko)
syn: ..........
PESEL: ..........
zamieszkały: ..........

Komisja Wojewódzka ds. Służby Zastępczej w ........

WNIOSEK DOWODOWY
Działając na podstawie art. 78 § 1 k.p.a., wnoszę o przeprowadzenie dowodu przesłuchania świadka, a to..................... (imię i nazwisko świadka), zam.:......... na okoliczność wyznawanych przeze mnie zasad moralnych.

Uzasadnienie
Prowadzone przez Komisję Wojewódzką ds. Służby Zastępczej w ........ postępowanie ma na celu ustalenie, czy wyznawane przeze mnie zasady moralne są rzeczywiste, oraz ustalenie ich treści.
Jedną z osób, które posiadają wiedzę na temat treści oraz intensywności wyznawanych przez wnioskodawcę zasad, jest p. .................
Ponieważ wiadomości posiadane przez świadka mają istotne znaczenie dla wyjaśnienia kluczowych dla sprawy okoliczności, działając w oparciu o treść art. 78 § 1 k.p.a. w związku z art. 75 § 1 k.p.a., wnoszę jak we wstępie.
(podpis)

(miejscowość i data)

(imię i nazwisko)
syn: ..........
PESEL: ..........
zamieszkały: ..........

Komisja Wojewódzka ds. Służby Zastępczej w ........

Dotyczy: wezwania z dnia.......................nr..........................do zgłoszenia się przed Komisję Wojewódzką ds. Służby Zastępczej w.........w sprawie rozpatrzenia wniosku o skierowanie do odbycia służby zastępczej.

WNIOSEK O PRZYWRÓCENIE TERMINU
W związku z wyznaczonym terminem do zgłoszenia się przed Komisję Wojewódzką ds. Służby Zastępczej w......... w sprawie rozpatrzenia wniosku o skierowanie do odbycia służby zastępczej, działając na podstawie art. 58 § 1 k.p.a. wnoszę o:
- uznanie, iż nie zgłoszenie się w wyznaczonym terminie nastąpiło z przyczyn przeze mnie niezawinionych (zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt choroby),
- wyznaczenie kolejnego terminu, który umożliwi mi zgłoszenie się przed Powiatową Komisją Poborową i uczestnictwo w prowadzonym postępowaniu.
Równocześnie informuję, iż zachowałem 7-dniowy termin od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu do wniesienia niniejszej prośby.
(podpis)

(miejscowość i data)

(imię i nazwisko)
syn: ..........
PESEL: ..........
zamieszkały: ..........

Komisja ds. Służby Zastępczej
za pośrednictwem
Komisja Wojewódzka ds. Służby Zastępczej w........

Dotyczy: odwołania od orzeczenia Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej w........ z dnia.......... ozn.......... w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do odbycia służby zastępczej.

WNIOSEK O PRZYWRÓCENIE TERMINU DO WNIESIENIA ODWOŁANIA
Działając na podstawie art. 58 § 2 k.p.a. w związku z art. 129 § 2 k.p.a., wnoszę o: przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej w.......... z dnia......... ozn.................w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do odbycia służby zastępczej.

UZASADNIENIE
Decyzją z dnia...................................... Komisja Wojewódzka ds. Służby Zastępczej w...............odmówiła zakwalifikowania mnie do odbycia służby zastępczej.
Ww. decyzję doręczono w dniu.................., pouczając mnie o możliwości wniesienia odwołania.
Ze względu na stan zdrowia (chorobę) nie byłem w stanie sporządzić odwołania w zakreślonym terminie. Z przyczyn przeze mnie nie zawinionych nastąpiło uchybienie przedmiotowego terminu.
Dowód: zaświadczenie lekarskie z dnia ................., potwierdzające fakt choroby.
Zwracam się z prośbą o uznanie, iż naruszenie terminu nastąpiło z przyczyn przeze mnie niezawinionych, i przywrócenie terminu do wniesienia odwołania.
Równocześnie informuję, iż zachowałem 7-dniowy termin od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu do wniesienia niniejszej prośby.
(własnoręczny podpis)
Załączniki:
1) kserokopia zaświadczenia lekarskiego z dnia.....
2) kserokopia odwołania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w ....

Skarżący.......... (dane)
Zaskarżono orzeczenie: Komisji ds. Służby Zastępczej w.......... z dnia.......... ozn.......... w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej w..........., odmawiającego skierowania wnioskodawcy do odbycia służby zastępczej.

SKARGA
Na postanowienie Komisji ds. Służby Zastępczej z dnia.......... ozn...........w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.
Działając na podstawie art. 3 par. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zaskarżam postanowienie Komisji ds. Służby Zastępczej w.......... z dnia .......... ozn.......... dotyczące odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, zarzucając przedmiotowemu rozstrzygnięciu naruszenie treści art. 58 §1 k.p.a. polegające na bezzasadnym przyjęciu, iż naruszenie terminu do wniesienia odwołania nastąpiło z przyczyn zawinionych przez skarżącego.
Wskazując na powyższe, wnoszę o uchylenie zaskarżonego postanowienia i zobowiązanie Komisji ds. Służby Zastępczej do przywrócenia terminu do wniesienia Równocześnie wnoszę o zarządzenie od zobowiązanie Komisji ds. Służby Zastępczej na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE
W dniu.......... Komisja Wojewódzka ds. Służby Zastępczej wydała orzeczenie odmawiające zakwalifikowania mnie do odbycia służby zastępczej.
Powyższe orzeczenie zawierające pouczenie o możliwości wniesienia w terminie 14 dni odwołania zostało doręczone w dniu..........
Ponieważ ze względu na stan zdrowia (chorobę) nie mogłem dochować zakreślonego terminu, bezzwłocznie po ustaniu przeszkody wniosłem odwołanie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu.
Prośbę o przywrócenie terminu uzasadniłem wskazując okoliczności, które uniemożliwiały wniesienie odwołania w terminie i w żaden sposób nie były przeze mnie zawinione.
Wyżej wskazane okoliczności zostały poparte dowodem w postaci zaświadczenia lekarskiego.
Rozpatrując sprawę z wniosku skarżącego o przywrócenie naruszonego terminu do wniesienia odwołania, Komisja ds. Służby Zastępczej w dniu..........wydała postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.
Wskazywane w uzasadnieniu ww. orzeczenia zarzuty są nieprzekonywujące i sprzeczne z przesłankami art. 59 § 2 k.p.a.
Podkreślam, iż nie tylko uprawdopodobniłem, ale nawet udowodniłem (zaświadczeniem lekarskim), iż naruszenie terminu nastąpiło ze względu na okoliczności przeze mnie niezawinione.
Wskazując na powyższe, wnoszę jak we wstępie.

Załączniki:
1) 3 x kopia skargi,
2) kserokopia postanowienia Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej,
3) kserokopia wniosku o przywrócenie terminu,
4) kserokopia zaświadczenia lekarskiego.

WZORY PISM W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ODROCZENIA

Nie zamieszczamy wzorów wniosków dot. odroczeń ze względu na pobieraną naukę, są one raczej formalnością - najważniejsze jest dołączone zaświadczenie.

Do Prezydent (wójt, burmistrz) miasta, gminy

WNIOSEK O UZNANIE KONIECZNOŚCI SPRAWOWANIA BEZPOŚREDNIEJ OPIEKI NAD CZŁONKIEM RODZINY

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 39a ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP z dnia 21 listopada 1967 r., wnoszę o uznanie konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem mojej rodziny, a to.... (podajesz dane osoby/osób, którą masz się opiekować, jej datę urodzenia, stopień pokrewieństwa, miejsce zamieszkania - a następnie powód dla, którego musisz się nią opiekować)

[Musisz załączyć dokumenty potwierdzające fakty podane we wniosku: wiek, chorobę, fakt wspólnego zamieszkania, orzeczenie o niemożności samodzielnej egzystencji, orzeczenie sądu, ewentualnie oświadczenie osoby, którą masz się opiekować, o tym, że Twoja opieka jest niezbędna itd.Co dokładnie musisz załączyć określa ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 3 STYCZNIA 2006 r.]

Wojewoda....
za pośrednictwem
Prezydenta, wójta, burmistrza


ODWOŁANIE
od decyzji Prezydenta miasta.../wójta gminy/burmistrza
z dnia.......... ozn..........

Działając na podstawie art. 127 § 1 k.p.a. w związku z treścią art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP, wnoszę odwołanie od decyzji.... z dnia....., znak...., odmawiającego uznanie konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem mojej rodziny, zarzucając ww. rozstrzygnięciu naruszenie treści art. 7 k.p.a. oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy, polegające na nie wyjaśnieniu stanu faktycznego sprawy i błędnym przyjęciu, iż nie zostały zrealizowane przesłanki do odroczenia zasadniczej służby wojskowej.
Wskazując na powyższe, wnoszę o uchylenie orzeczenia organu I instancji i odroczenie zasadniczej służby wojskowej w trybie określonym art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy.

UZASADNIENIE
Rozpatrując mój wniosek, prezydent/wójt/burmistrz błędnie przyjął, iż możliwość sprawowania opieki posiadają również inni członkowie mojej rodziny.
Powyższe ustalenie jest bezzasadne, albowiem pomija rzeczywistą sytuację mojej rodziny.
Wbrew twierdzeniu prezydenta/wójta/burmistrza...jestem jedyną osobą, która może zapewnić konieczną bezpośrednią opiekę mojemu bliskiemu.
Wskazując na powyższe, wnoszę jak we wstępie.

[Załączniki]

Wojewódzki Sąd Administracyjny w........

Skarżący:...... (Dane osobowe)

Zaskarżona decyzja: Wojewody.......... z dnia.......... ozn..........w sprawie odmowy uznania za koniecznego do sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

SKARGA na decyzję Wojewody.............. z dnia........... ozn..........

Działając na podstawie art. 53 par. 1 w związku z art. 52 par. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wnoszę skargę na decyzję Wojewody .............. z dnia.................. ozn.......... w sprawie odmowy uznania za koniecznego do sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, zarzucając przedmiotowemu rozstrzygnięciu:
- naruszenie treści art. 7 k.p.a., polegające na niedokładnym wyjaśnieniu stanu faktycznego sprawy oraz pominięciu istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy dowodów.
Wskazując na powyższe, wnoszę o uwzględnienie skargi poprzez:
- uchylenie decyzji Wojewody ..................
- zobowiązanie Wojewody.... do zwrotu na rzecz skarżącego kosztów postępowania.

UZASADNIENIE
W dniu....... Prezydent/wójt/burmistrz...... wydał orzeczenie odmawiające uznania mnie za koniecznego do sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny. Od przedmiotowego orzeczenia wniosłem odwołanie do Wojewody......., załączając stosowną dokumentację, której treść podważała słuszność ustaleń dokonanych przez organ I instancji.
Rozpatrując sprawę w ramach postępowania odwoławczego, Wojewoda.....w dniu... wydał decyzję, w której podtrzymał stanowisko Prezydenta miasta.../wójta gminy/burmistrza.
Wydając przedmiotowe rozstrzygnięcie, Wojewoda......... pominął wskazywane przeze mnie fakty potwierdzone złożonymi do akt sprawy dokumentami świadczącymi, że wyłącznie ja mogę sprawować bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.
Ponieważ przeprowadzone przez organy obu instancji postępowanie narusza treść zasady określonej, w art. 7 k.p.a., wnoszę jak we wstępie.

[załączniki]

Wojskowa Komenda Uzupełnień w...

WNIOSEK

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony wnoszę o udzielenie mi odroczenia w wymiarze 12 miesięcy w związku z zaistnieniem trudnej sytuacji rodzinnej.

Wniosek swój motywuje bardzo złymi warunkami materialnymi oraz tym, iż jestem obecnie jedyną osobą zapewniającą byt mojej rodzinie.
Mieszkam w tej chwili wraz z młodszym bratem oraz matką. Mój ojciec zmarł w ...
Matka od ... roku pozostaje bez pracy, nie przysługuje jej również zasiłek dla bezrobotnych. Ze względu na zły stan jej zdrowia (zwyrodnienie stawów) znalezienie pracy jest w tej chwili niemożliwe.
Mojemu bratu ... także nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych.
Ja po skończeniu szkoły zawodowej podjąłem naukę w Technikum, musiałem ją jednak przerwać z powodu konieczności znalezienia pracy zarobkowej.
Od grudnia 2001 roku pracuję w....
Obecnie moja pensja z wszystkimi dodatkami wynosi .... Poza moją pensją jedynymi dochodami mojej rodziny jest renta rodzinna .... Wynosi ona w tej chwili ...
Po opłaceniu wszystkich miesięcznych rachunków (czynsz, prąd, gaz, telefon) tj. około 500 zł i tak pozostaje nam niewiele pieniędzy na zapewnienie podstawowych środków do życia.
Proszę o wzięcie pod uwagę dokumentów które załączyłem do mojego wniosku
Proszę o pozytywne rozpatrzenie.
Z poważaniem

W załączeniu:
- kserokopia decyzji o przyznaniu renty
- zaświadczenie Urzędu Pracy dla mojego brata
- zaświadczenie UP dla mojej matki
- kserokopia mojej umowy o pracę
- kserokopia zaświadczenia o zarobkach
- zaświadczenie o pobieraniu nauki ze szkoły mojego brata
- zaświadczenie o pobieraniu nauki z mojej szkoły

WNIOSKI I ODWOŁANIA W POSTĘPOWANIU USTALAJĄCYM KATEGORIĘ ZDROWIA

(miejscowość, data)

(imię i nazwisko)
syn: ..........
PESEL: ..........
zamieszkały: ..........

Powiatowa Komisja Lekarska
w..........
za pośrednictwem
Wojskowej Komendy Uzupełnień
w ..........

WNIOSEK O ZMIANĘ OSTATECZNEGO ORZECZENIA W SPRAWIE USTALENIA ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Działając na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1992r. Nr 4, poz. 16) w związku z istotną zmianą stanu mojego zdrowia wnoszę o zmianę ostatecznego orzeczenia w sprawie ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej.

(wskazane jest dołączenie kserokopii dokumentu świadczącego o zmianie w stanie zdrowotnym, np. karty wypisowej ze szpitala czy zaświadczenia lekarskiego informującego o nowych dolegliwościach)

(własnoręczny podpis)

(miejscowość, data)

(imię i nazwisko)
syn: ..........
PESEL: ..........
zamieszkały: ..........

Wojewódzka Komisja Lekarska
w ..........
za pośrednictwem
Powiatowej Komisji Lekarskiej


ODWOŁANIE
od orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej
w.......... z dnia.......... ozn.......... (sygnatura akt)
Działając na podstawie art. 127 § 1 k.p.a., wnoszę odwołanie od orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej w.......... z dnia...........ozn...........w sprawie ustalenia stopnia mojej zdolności do czynnej służby wojskowej, zarzucając przedmiotowemu rozstrzygnięciu: naruszenie treści art. 7 k.p.a. poprzez nie wyjaśnienie faktycznego stanu mojego zdrowia.
Wskazując na powyższe, wnoszę o uchylenie przedmiotowego orzeczenia i zmianę kwalifikacji stopnia mojej zdolności do czynnej służby wojskowej.

UZASADNIENIE
Powiatowa Komisja Lekarska w..........orzeczeniem z dnia.......... .ozn. ...........dokonała ustalenia stopnia mojej zdolności do czynnej służby wojskowej.
Przeprowadzone przez Powiatową Komisję Lekarską postępowanie nie doprowadziło do wyjaśnienia faktycznego stanu mojego zdrowia.
W szczególności pominięto zgłaszane przeze mnie dolegliwości dotyczące. ........... (tutaj wymienić jakie) na które cierpię, oraz przebytych chorób i urazów. ........... (wymienić jakie) Wskazując na powyższe, wnoszę jak we wstępie.

(własnoręczny podpis)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w...........

Skarżący: ........... (dane osobowe)
Zaskarżone orzeczenie:
Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w... z dnia... ozn... w sprawie ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej.


SKARGA
na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w........ z dnia...... znak:.... Działając na podstawie art. 53 par. 1 w związku z art. 52 par. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wnoszę skargę na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w..... z dnia..... ozn..... w sprawie ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej, zarzucając przedmiotowemu rozstrzygnięciu:
- naruszenie treści art. 7 k.p.a. polegające na niedokładnym wyjaśnieniu stanu faktycznego sprawy oraz pominięciu istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy dowodów.
Wskazując na powyższe, wnoszę o uwzględnienie skargi poprzez:
- uchylenie orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w..........
- zobowiązanie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej do zwrotu na rzecz skarżącego kosztów przedmiotowego postępowania.

UZASADNIENIE
W dniu.......... Powiatowa Komisja Lekarska w.... wydała orzeczenie, ustalając moją zdolność do czynnej służby wojskowej
Od przedmiotowego orzeczenia wniosłem odwołanie do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w...., załączając dokumentację lekarską, której treść podważała słuszność ustaleń dokonanych przez organ I instancji.
Rozpatrując sprawę w ramach postępowania odwoławczego Wojewódzka Komisja Lekarska w...., w dni...... wydała orzeczenie, w którym podtrzymała stanowisko Powiatowej Komisji Lekarskiej.
Wydając przedmiotowe rozstrzygnięcie, Wojewódzka Komisja Lekarska w....... pominęła wskazywane przeze mnie fakty potwierdzone złożonymi do akt sprawy dokumentami lekarskimi,
Ponieważ przeprowadzone przez organy obu instancji postępowanie narusza treść zasady określonej w art. 7 k.p.a., wnoszę jak we wstępie.

 

tgtgtttttttttttttttzzttt| główna | zapowiedzi | linki | historia | relacje | kontakt | poradnik - pobór stop |